✅ اجرای عملیات زیرسازی اولیه برای عملیات زه کشی با شیب بندی استاندارد بر روی زیرساخت اولیه

این زیرسازی یکی از باکیفیت ترین عملیات زه کشی زمین های تنیس در ایران می باشد.